Prijava na smotru istraživačkih radova učenika 2013

Prijava na CIZ smotru učeničkih istraživačkih radova
ቅጽ Prijava na CIZ smotru učeničkih istraživačkih radova ከአሁን በኋላ ምላሾችን አይቀበልም።
ይሄ ስህተት ነው ብለው የሚያስቡ ከሆነ የቅጹን ባለቤት ለማነጋገር ይሞክሩ።
ይህ ይዘት በGoogle አልተፈጠረም ወይም አልተረጋገጠም።

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *